Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

3691 dce5 500
Reposted fromdivi divi viamrrru mrrru
trytobesuperwoman
7061 9a28 500
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood

October 07 2017

5968 2588
trytobesuperwoman

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viabadblood badblood
4700 8645 500
1322 2d3d
Reposted frombrumous brumous viamrrru mrrru
trytobesuperwoman
0034 eeb6 500
Reposted fromslowostwor slowostwor
trytobesuperwoman
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia
— Barbra Streisand
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
trytobesuperwoman
7509 cb43
Reposted fromundertow undertow viaamphetamine amphetamine
trytobesuperwoman
"Nothing in the world smells as good as the person you love".
Reposted fromkotowate kotowate viaslowostwor slowostwor

July 22 2017

trytobesuperwoman
1170 884f
trytobesuperwoman
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viapurplecornflowers purplecornflowers
trytobesuperwoman
2985 e351 500
trytobesuperwoman
trytobesuperwoman
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaslowostwor slowostwor
0064 1d57
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaslowostwor slowostwor
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabadblood badblood

July 15 2017

trytobesuperwoman
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl