Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

trytobesuperwoman
2156 6f1a
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacats cats
trytobesuperwoman
7621 d462
Reposted fromhagis hagis viaslowostwor slowostwor
3208 b0e9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaslowostwor slowostwor
trytobesuperwoman
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Reposted frombluuu bluuu viabadblood badblood
4351 51cd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabadblood badblood
3096 c4ba
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viabadblood badblood
2904 e767 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaslowostwor slowostwor
trytobesuperwoman
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaslowostwor slowostwor
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaslowostwor slowostwor
trytobesuperwoman
Reposted fromtfu tfu viaslowostwor slowostwor
trytobesuperwoman
1554 7975 500
Reposted fromfoods foods viagwiazdeczka gwiazdeczka
trytobesuperwoman

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawkwardx awkwardx
trytobesuperwoman
0057 780e 500
Reposted fromtfu tfu vianowelovestory nowelovestory
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore vianowelovestory nowelovestory
trytobesuperwoman
3740 bdf9
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
trytobesuperwoman
3811 da37 500
Reposted fromiblameyou iblameyou vianikotyna nikotyna
trytobesuperwoman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl