Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

trytobesuperwoman
3955 436f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacats cats
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viabadblood badblood
trytobesuperwoman
3588 a1ae
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
trytobesuperwoman
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
trytobesuperwoman
6132 d900 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
trytobesuperwoman
3152 7454
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
trytobesuperwoman
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
trytobesuperwoman
Tyle z życia masz ile dasz
Tyle z życia masz ile dasz
Tyle szczęścia w ile uwierzysz
tyle złota ile uniesiesz
Tyle sińców ile złości
Tyle samo gruchotanych kości
Tyle cukru ile goryczy
Choć od dziecka wolę słodycze
— Pustki-Tyle z życia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
trytobesuperwoman
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
trytobesuperwoman
0097 4fd9
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
trytobesuperwoman
Najważniejsze jest to, żeby basem dobrze jebło!
— Chwytak, "BASEM YEBUO "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile vianikotyna nikotyna
trytobesuperwoman
3094 9298 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianikotyna nikotyna
trytobesuperwoman
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum vianikotyna nikotyna
trytobesuperwoman
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood

January 21 2018

trytobesuperwoman

December 21 2017

8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaamphetamine amphetamine
trytobesuperwoman
7426 b95b
Reposted fromamphetamine amphetamine
trytobesuperwoman
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
trytobesuperwoman
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl